fbpx

Regulamin ligi FSL

 1. Rozgrywki prowadzone są przez firmę WILK („Organizator”).
 2. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na stronie internetowej.
 3. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach Ligi FSL jest:
  1. Wypełnienie formularza na naszej stronie: https://fslswiecie.pl/formularz-zgloszeniowy/
   1. Wskazanie kapitana lub opiekuna zawodników, który w imieniu drużyny odpowiedzialni będą za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem Regulaminu,
   2. Drużyna nie musi posiadać jednolitych kolorystycznie koszulek.
    1. W razie potrzeby organizator zapewnia oznaczniki
  2. Wniesienie opłaty wpisowej 400 zł 
  3. Opłatę wpisową należy uiścić na konto bankowe firmy WILK Mateusz Leman: 39 1160 2202 0000 0004 6475 5232, w tytule przelewu należy zamieścić imię oraz nazwisko, oraz nazwę drużyny
 4. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.
 5. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.
 6. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.
 7. Odpowiedzialność i konsekwencje za zespół ponosi kapitan oraz opiekun drużyny.
 1. Limit miejsc na liście zawodników, których jedna drużyna może zgłosić w lidze wynosi 20.
 2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie. W przypadku gry niepełnoletniego zawodnika należy przedstawić Organizatorowi stosowną zgodę od przedstawicieli ustawowych małoletniego. Do ligi mogą przystąpić osoby, które mają minimum 16 lat.
 3. Zgłoszony zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 4. Po zakończeniu rundy można dokonać transfery zawodników. Wykreślanie zawodników z listy w trakcie sezonu jest zabronione, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć, choroba.
  1. W innym przypadku typu: “skaleczył się nożem w pracy”, “ma popołudnie w pracy” – nie wchodzi w grę. 
 5. Ewentualna weryfikacja zawodników odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej). Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od zawodników dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem.
 6. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora, dopisując go w protokole meczowym.
 7. Zawodnik może zmienić drużynę tylko podczas fazy transferowej (między rundami).
 8. W razie stwierdzenia faktu, że w drużynie występuje zawodnik nieuprawniony (niezgłoszony lub zgłoszony z naruszeniem przepisów niniejszego rozdziału), drużyna, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik — zostanie ukarana walkowerem, a zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na dwa mecze.
 9. Do gry w lidze FSL w sezonie 2022/2023 uprawnieni są zawodnicy: 
  a) A i B Klasy — bez ograniczeń
  b) Zawodnicy 4 ligi oraz ligi okręgowej — wpisanych może być 2, natomiast w meczu może wystąpić tylko 1 zawodnik 
 1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora. 
 2. Mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem — max 15 min – o tym fakcie należy powiadomić organizatora telefonicznie ).
 3. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców. Jeżeli sympatycy danej drużyny poprzez głośne zachowanie w postaci śpiewów, krzyków mogą zakłócać spokój okolicznym mieszkańcom, Organizator może zwrócić się do kapitana drużyny o podjęcie stosownych czynności. W przypadku niezastosowania się do zaleceń Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo (500 zł), a w przypadku powtarzających się naruszeń wykluczyć z rozgrywek drużynę, której kibice zakłócają spokój rozgrywek.
 4. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.
 5. Na terenie obiektów sportowych, na których odbwyają się mecze Ligi FSL obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).
 7. Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych — jest od tego szatnia z toaletą.
 8. Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami (do oficjalnego spotkania przed ligą). Jednakże w wypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.
 1. Na boisku grający zespół może liczyć maksymalnie 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola).
 2. Do meczu maksymalnie może przystąpić 12 zawodników (z 20 zgłoszonych).
 3. Czas gry
  1.  2 x 25 min.; przerwa trwa ok. 5 min.
 4. Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie w okolicach linii środkowej za linią boczną boiska.
 5. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 6. Auty wykonywane są z nogi, zza Lini bocznej. 
 7. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (w tym muru podczas rzutu wolnego) wynosi co najmniej 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).
 8. W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.
 9. Po meczu kapitan drużyny podaje nazwiska i imiona osób, które strzeliły bramkę oraz zawodnika MVP drużyny przeciwnej.
 10. Brak wślizgów przy próbie odbioru piłki przeciwnikowi
 11. Bramkarz ma prawo do wykonywania parady bramkarskiej z użyciem wślizgu wyłącznie we własnym polu karnym
  1. Zawodnik z pola ma prawo do zagrania wślizgiem wyłącznie gdy nie następuje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem (np. wślizg blokujący linię strzału, wślizg wykonany w celu utrzymania piłki w boisku).
  2. Zawodnik wykonujący wślizg w celu wepchnięcia piłki do bramki nie popełnia przewinienia, o ile nie doprowadzi do kontaktu z rywalem.

 12. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu, w imieniu Organizatora, rozstrzyga sędzia wraz z organizatorem na boisku.

 13. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, dobrego imienia Organizatora, bądź dobrego imienia Partnerów i Współpracowników Organizatora za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych), administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zawieszenia prawa zawodnika lub/i drużyny do uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.
  2. Wykluczenie zawodnika lub/i drużyny z uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.

 1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy również zapisywanie numerów strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników, wpisanie tych informacji do protokołu meczowego orz podpisanie protokołu po zakończeniu meczu.
 2. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.
 3. W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci niewypłacenia 50% wynagrodzenia za dany mecz.
 4. Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.
 5. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie, gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.
 6. Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.
 1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
  1. 3 punkty za zwycięstwo
  2. 1 punkt za remis
  3. 0 punktów za porażkę
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
  1. Przy dwóch zespołach:
   1. Wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
   2. Bilans bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek;
   3. Wyższa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek;
   4. Niższa liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek
 3. Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 4. W przypadku wycofania się którejś z drużyn z rozgrywek Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
 5. W wypadku niestawienia się na mecz jednej z drużyn, druga otrzymuje walkower 3:0 i może przypisać te bramki wybranemu przez kapitana zawodnikowi. 
 1. Za udział w rozgrywkach Ligi FSL Organizator przewidział następujące nagrody, z puli opłat wpisowych 

  1. Nagroda dla najlepszej drużyny w Lidze
  2. Nagroda dla najlepszego zawodnika MVP
  3. Nagroda dla najlepszego bramkarza Ligi
  4. Nagroda dla najlepszego strzelca Ligi
  1. Za przewinienia w trakcie gry na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
   1. Kartki:
    1. żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
    2. czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
  2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
   1. spóźnia się na mecz,
   2. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się dwóch zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin,
   3. w trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką,
   4. wystąpił w niej zawodnik nieuprawniony do gry w tej drużynie (również zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji),
   5. nie uregulowała płatności w terminie.
  3. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5.
  4. Kary specjalne:
   1. pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia – dyskwalifikacja na co najmniej 4 mecze.
   2. wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) – dyskwalifikacja na co najmniej 2 mecze.
   3. ponowne przewinienie określone w punkcie a) lub b) – dyskwalifikacja co najmniej na rok.
   4. drużyna, której zawodnicy w jednym cyklu rozgrywek dopuszczą się co najmniej trzykrotnie wykroczeń, o których mowa w pkt. 1) lub 2) może zostać wydalona z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
   5. przewinienia zawarte w punktach 41) oraz 4.2) nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub zeznania jednego przedstawiciela Organizatora.
   6. decyzję w sprawie nałożenia kar, o których mowa w pkt. 4.1)-4.4) podejmuje Organizator na podstawie dowodów wymienionych w punkcie 4.5).
  5. Kary indywidualne są stosowane wówczas, gdy:
   1. zawodnik otrzymał czerwoną kartkę – min. 1 mecz dyskwalifikacji,
   2. wystąpił zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji – dyskwalifikacja na 2 dodatkowe mecze ponad okres pierwotnej dyskwalifikacji,
  6. Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,
  7. W przypadku sytuacji niewymienionej w tym rozdziale, decyzje o nałożeniu kary podejmuje Organizator.
 1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje Organizatora.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego Regulaminu zmiany, o których będzie informował za pośrednictwem facebooka.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Lidze FSL. Przed przystąpieniem do rozgrywek zaleca się uczestnikom poddanie się badaniom lekarskim w celu oceny stanu zdrowia
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają solidarnie zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych Ligi FSL (szatnie, boiska).
 7. Wszelkie informacje przeznaczone dla ogółu lub części drużyn uczestniczących w LidzeFSL uważa się za prawidłowo udostępnione poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.fslswiecie.pl oraz Social Mediach
 8. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek, a także wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Ligi FSL dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Scroll to Top