Regulamin wydarzeń i polityka zwrotów

 1. Wydarzenie Family Sunday League to pomysł i realizacja  Mateusza Leman, właściciela firmy Mate-Media przy współpracy z innymi podmiotami
 2. Organizacja wydarzeń
  1. Podczas wydarzeń można przekazać charytatywne “1zł” dla Fundacji Paro >> https://fundacjaparo.pl/
 3. Podczas wydarzeń organizator zapewnia bezpieczeństwo w postaci ratowników medycznych
 1. Podczas wydarzeń organizowane jest “Koło fortuny WILKa”
  1. Partnerzy przekazują nagrody rzeczowe, vouchery lub w nagrody w innych formach do puli nagród 
  2. Każda osoba, która posiadać będzie “Żeton Wilka” — może wziąć udział w kole fortuny Wilka,
  3. Wybranie wygranej osoby odbywa się o wyznaczonych godzinach podczas trwania wydarzenia 
  4. Jeśli chcesz wziąć udział, wrzucasz swój żeton do naczynia 
  5. Ilość typowanych numerów, zależy od ilości nagród w puli nagród
  6. Żeton wybiera wyznaczona do tego osoba przez organizatora w wyznaczonym miejscu 
  7. Nagrody odbieramy zaraz po losowaniu
  8. Potwierdzenie odbioru nagrody odbywa się przez okazanie karty lub swojego profilu na naszej stronie (załóż konto już dziś -> https://fslswiecie.pl/wilk 
  9. Jednorazowa nagroda nie przekracza kwoty 2000 zł brutto
 1. Organizator przewiduje stoiska dla przedsiębiorców którzy:
  1. Zajmują się szeroko rozumianą formą rękodzieła artystycznego, produktów ręcznie robionych, rzemiosła, wyrobów “Home made”, 
  2. Organizator pobiera opłatę za stoisko w wysokości 30 zł, w zamian osoba otrzymuje:
   1. Stoliki i krzesełka
   2. Miejsca są na utwardzonej nawierzchni — kostka brukową,
   3. Przyłącze do prądu (przedłużacze we własnym zakresie) 
   4. Posiłek dla dwóch osób: Wojskowa Grochówka + Pieczywo 
   5. Stoisko ma wymiar 3m na 5m, lub 4m na 5m 
   6. Można postawić swój namiot, jeśli będzie mieścił się w wyznaczonym miejscu
   7. Można zając 2 miejsca (Pierwsze 30 zł + 20 zł drugie)
   8. Zgłoszenia proszę kierować przez formularz kontaktowy na stronie >> Kontakt – WILK (fslswiecie.pl) – Wybierając temat “Imprezy FSL” lub pod numerem telefonu: +48 886 742 449
   9. W razie pytań można je zadać również przez formularz kontaktowy
   10. Udział w imprezie dla wystawcy i jego najbliższej rodziny (żona/mąż/córka/syn) jest bezpłatny, 
   11. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 czerwca 2022 roku
  3. Aby zapewnić sobie miejsce, decyduje kolejność zgłoszeń, oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej
 1. Można nabyć bilety drogą elektroniczną na stronie https://app.easycart.pl/checkout/88214896/bilet-rodzinny 
 2. Płatności obsługuje system EasyCart
 3. Płatności przyjmowane są na Stripe
 4. Bilety można kupić do 15 czerwca
 5. Przysługuje 2 dni na zwrot pieniędzy za zakup biletu 
 6. Można nabyć bilety na miejscu, podczas trwania wydarzenia

Uczestnictwo w Klubie WILKA

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Programie Subskrypcji (zwany dalej także jako: „Regulamin”), określa zasady funkcjonowania Programu Subskrypcji (zwanego dalej także jako: „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym rodzaje pakietów występujących w Programie, usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu oraz opłaty z tytułu uczestnictwa w Programie, a także pozostałych korzyści.
 2. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora – firmę Mate-Media Mateusz Leman z siedzibą w Nowych Krąplewicach 49, 86-131 Jeżewo, posiadającą numer NIP: 5592053138, numer REGON: 385943482, adres strony internetowej: https://www.fslswiecie.pl, e-mail: mateusz@mate-media.pl, tel.: (+48) 886 742 449. Uczestnikiem Programu może być:
  1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna;
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uprzednie i dobrowolne wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na udział w Programie, poprzez samodzielne zarejestrowanie się do Programu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.fslswiecie.pl/register lub https://fslswiecie.pl/login za pośrednictwem facebooka, google lub towrząc konto. 
 4. Uczestnik Programu, odpłatnie, otrzymuje dostęp do rabatów w wysokości zależnej od ulgi przyznanej przez partnera firmy Mate-Media, marki WILK, przez który rozumie się każdy kolejny następujących bezpośrednio po sobie miesiąc kalendarzowych (dalej jako: ,,Okres rozliczeniowy”).
 5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 6. Programem objęte są usługi lub produkty oferowane przez Partnerów (dalej jako: “Partner”). Oficjalni partnerzy znajdują się na stronie internetowej www.fslswiecie.pl
 1. Uczestnikom Programu udzielane są rabaty opisane na stronie internetowej, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Uczestnicy Programu mają również dostęp do pozostałych korzyści określonych na stronie https://fslswiecie.pl/wilk/
 2. Możliwość korzystania z rabatów oraz pozostałych korzyści zostaje aktywowana po nadaniu i otrzymaniu numeru użytkownika i weryfikacji płatności (Dalej zwanym jako “Numer Wilka”).
 3. Rabaty oraz pozostałe korzyści przydzielane są zgodnie z brzmieniem niniejszego Regulaminu, do karty imiennej klubowicza oraz potwierdzonej weryfikacji na stronie https://fslswiecie.pl , prowadzonego przez Organizatora. 
 4. Rabat na zakupy udzielany jest Uczestnikowi przez Partnera na miejscu, po okazaniu mu karty klubowicza lub profilu użytkownika po zalogowaniu.
 5. Rabaty oraz pozostałe korzyści nie podlegają przeniesieniu pomiędzy innymi osobami.
 1. Uczestnik Programu otrzymuje dwa warianty subskrypcji
  1.  Subskrypcja miesięczna 9,90 zł 
  2. Subskrypcja roczna 99,90 zł
 1. Rabaty i korzyści oferowane w Programie są widoczne po zalogowaniu, poniżej sekcji z danymi i numerem użytkownika.
 1. Udział Uczestników w Programie jest dobrowolny.
 2. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego.
 3. Organizator, z ważnych powodów może zawiesić, lub wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie. Przez ważne powody uważa się, w szczególności, naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu.
 4. Wypowiedzenie odbywa się przez usunięcie konta z platformy. 
 1. Uczestnik Programu, będący konsumentem, może odstąpić od udziału w Programie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bieg terminu odstąpienia od udziału w Programie rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik zaakceptował niniejszy Regulaminu (zawarł z Organizatorem Umowę). 
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektornicznej na adres e-mail: kontakt@fslswiecie.pl o temacie “Rezygnacja z KLUBU WILK” 
 3. W pozostałym zakresie do prawa odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia §5 Regulaminu serwisu internetowego www.fslswiecie.pl, którego treść jest dostępna na stronie internetowej. 
 1. Reklamacje lub informacje o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnicy Programu mogą zgłaszać do Organizatora:
  1.  drogą mailową na adres e-mail: kontakt@fslswiecie.pl lub z wykorzystaniem przycisku „Napisz do Nas” w zakładce „Kontakt”, na stronie https://www.fslswiecie.pl
  2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Uczestnika Programu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 1. Uczestnicy mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK’) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów.
 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe są przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025, tekst jedn. z dnia 29 maja 2018r., ze zm.).
 2. Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski.
 3. Dla zawarcia i wykonania umowy, jak również dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy właściwe jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania umowy jest rzeczowo właściwy Sąd w Świeciu.
 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników Programu określa Polityka prywatności Organizatora, której treść dostępna jest pod adresem https://fslswiecie.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.fslswiecie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma: Mate-Media Mateusz Leman, NIP 559 205 31 38
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@fslswiecie.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Jesteśmy partnerem sieci afiliacyjnej Awin.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: https://www.lh.pl/

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 9.  

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9.  

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

Scroll to Top