Regulamin TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

 1. Turniej organizowany przez Mate-Media Mateusz Leman („Organizator”).
 2. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 
 3. Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 21 sierpnia 2022 (zgłoszenie = opłata całości lub zaliczki 180 zł — Wystawiamy FV na Usługę Marketingową dla firm)
 4. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
  1. Opłata za udział w Turnieju 360 zł 
  2. W dniu turnieju, uzupełnienie protokołu zawodników z numerami
  3. Drużyna musi posiadać przynajmniej jeden komplet jednolitych kolorystycznie koszulek 
 5. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.
 6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.
 7. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.
 8. Odpowiedzialność i konsekwencje za zespół ponosi kapitan oraz opiekun drużyny.
 1. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie. W przypadku gry niepełnoletniego zawodnika należy przedstawić Organizatorowi stosowną zgodę od przedstawicieli ustawowych małoletniego.
 2. W drużynie mogą występować zawodnicy zrzeszeni.
 1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem, który zostanie przedstawiony kapitanom 30 sierpnia (wtorek). 
 2. Drużyna ma obowiązek stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie  (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem).
 3. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców. Jeżeli sympatycy danej drużyny poprzez głośne zachowanie w postaci śpiewów, krzyków mogą zakłócać spokój okolicznym mieszkańcom, Organizator może zwrócić się do kapitana drużyny o podjęcie stosownych czynności. W przypadku niezastosowania się do zaleceń Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo (500 zł), a w przypadku powtarzających się naruszeń wykluczyć z  drużynę z turnieju, której kibice zakłócają spokój rozgrywek.
 4. To impreza przeznaczona dla rodzin, także wymagany jest bezwzględny zakaz używania słów, określanych jako wulgarne. Sędzia ma prawo karać zawodników kartkami za te przewinienia. 
 5. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.
 6. Na terenie obiektów sportowych  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).
 8. Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych — jest od tego szatnia z toaletą.
 1. Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola).
 2. Do meczu maksymalnie może przystąpić 12 zawodników.
 3. 1 mecz trwa 10 minut + 2 min przerwy (może to ulec zmianie)
 4. Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie w okolicach linii środkowej za linią boczną boiska.
 5. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.
 6. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 7. Auty wykonywane są z nogi.
 8. Relacje między gospodarzami a gośćmi podlegają ogólnym zasadom przyjętym w przepisach gry w piłkę nożną.
 9. Dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.
 10. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadające widoczne numery, natomiast bramkarz musi posiadać strój odróżniający go od reszty zespołu. Drużynom, które nie posiadają jednolitych strojów Organizator na czas meczu użycza plastronów.
 11. Przed meczem kapitanowie obu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i w razie potrzeby uzupełnić go. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
 12. W rozgrywkach jest brak wślizgów. Termin “Wślizg” definiowany jest jako próba odbioru piłki przeciwnikowi wślizgiem.
 13. Bramkarz ma prawo do wykonywania parady bramkarskiej z użyciem wślizgu wyłącznie we własnym polu karnym
  1. Zawodnik z pola ma prawo do zagrania wślizgiem wyłącznie gdy nie następuje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem (np. wślizg blokujący linię strzału, wślizg wykonany w celu utrzymania piłki w boisku).
  2. Zawodnik wykonujący wślizg w celu wepchnięcia piłki do bramki nie popełnia przewinienia, o ile nie doprowadzi do kontaktu z rywalem.

 14. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu, w imieniu Organizatora, rozstrzyga Główny Administrator Rozgrywek.

 15. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, dobrego imienia Organizatora, bądź dobrego imienia Partnerów i Współpracowników Organizatora za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych), administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zawieszenia prawa zawodnika lub/i drużyny do uczestnictwa w Rozgrywkach.
  2. Wykluczenie zawodnika lub/i drużyny z uczestnictwa w Rozgrywkach.

 1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy również zapisywanie numerów strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników, wpisanie tych informacji do protokołu meczowego orz podpisanie protokołu po zakończeniu meczu.
 2. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.
 3. Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.
 4. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie, gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.
 5. Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.
 1. Za udział w turnieju organizator przewidział następujące nagrody:

  1. Pamiątkowe puchary i medale dla drużyn.
  2. Indywidualne nagrody w poszczególnych kategoriach:
   1. Najsympatyczniejszy Zawodnik
   2. Najlepsza Parada Bramkarska
   3. Najlepszy Zawodnik MVP
   4. Czyste Konto Bramkarza
   5. Najładniejsza Bramka
   6. Najlepsza Cieszynka
   7. Najlepszy Strzelec
   8. Drużyna fair play 
   9. Piłkarski Macho
  3. Nagrody dla 3 najlepszych drużyn
  4. Nagroda Specjalna: Najlepsza drużyna bez sponsora, za najwyższe miejsce w turnieju otrzyma 50% rabatu na udział w kolejnym sezonie Ligi FSL!
  5. Nagrody zależne od sponsorów oraz partnerów — Lista ukaże się wkrótce!
  1. Za przewinienia w trakcie gry na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
   1. Kartki:
    1. żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
    2. czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
  2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
   1. spóźnia się na mecz,
   2. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się dwóch zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin,
   3. w trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką,
   4. wystąpił w niej zawodnik nieuprawniony do gry w tej drużynie (również zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji),
   5. nie uregulowała płatności w terminie.
  3. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5.
  4. Kary finansowe (drużynowe) są stosowane wówczas, gdy drużyna została ukarana walkowerem (100 zł). Drugi walkower powoduje automatyczne usunięcie drużyny z ligi bez możliwości zapisania się do niej ponownie, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykluczenia drużyny z rozgrywek z tego powodu.
  5. Kary specjalne:
   1. pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia – dyskwalifikacja na co najmniej 4 mecze.
   2. wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) – dyskwalifikacja na co najmniej 2 mecze.
   3. ponowne przewinienie określone w punkcie a) lub b) – dyskwalifikacja co najmniej na rok.
   4. drużyna, której zawodnicy w jednym cyklu rozgrywek dopuszczą się co najmniej trzykrotnie wykroczeń, o których mowa w pkt. 1) lub 2) może zostać wydalona z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
   5. przewinienia zawarte w punktach 5.1) oraz 5.2) nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub zeznania jednego przedstawiciela Organizatora.
   6. decyzję w sprawie nałożenia kar, o których mowa w pkt. 5.1)-5.4) podejmuje Organizator na podstawie dowodów wymienionych w punkcie 5.5).
  6. Kary indywidualne są stosowane wówczas, gdy:
   1. zawodnik otrzymał czerwoną kartkę – min. 1 mecz dyskwalifikacji,
   2. wystąpił zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji – dyskwalifikacja na 2 dodatkowe mecze ponad okres pierwotnej dyskwalifikacji,
  7. Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,
  8. W przypadku sytuacji niewymienionej w tym rozdziale, decyzje o nałożeniu kary podejmuje Organizator.
 1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje Organizatora.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego Regulaminu zmiany, o których będzie informował za pośrednictwem strony internetowej www.fslswiecie.pl lub w grupie kapitanów
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Lidze FSL. Przed przystąpieniem do rozgrywek zaleca się uczestnikom poddanie się badaniom lekarskim w celu oceny stanu zdrowia
 5. Organizator zabezpiecza zespół zawodników od NNW podczas meczu + dodatkowe 3 osoby (łącznie 15) według aktualnych stawek ubezpieczyciela. Po uiszczeniu opłaty wpisowej drogą elektroniczną na stronie >> https://app.easycart.pl/checkout/88214896/udzial-w-turnieju-pilki-noznej
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają solidarnie zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych Ligi FSL (szatnie, boiska).
 8. Wszelkie informacje przeznaczone dla ogółu lub części drużyn uczestniczących w LidzeFSL uważa się za prawidłowo udostępnione poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.fslswiecie.pl oraz Social Mediach
 9. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek, a także wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Ligi FSL dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

MASZ PYTANIA?

LUB

Scroll to Top