Regulamin turnieju siatkówki „Gramy, bo lubimy”

03.06.2023

 I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja gry w piłkę siatkową bez względu na umiejętności,
 • Propagowanie aktywności wśród mieszkańców miasta i gminy Świecie,
 • Niwelowanie różnic społecznych wykorzystując piłkę siatkową,
 • Integracja społeczna.

II. ORGANIZATORZY

Centrum Sportu Rekreacji w Świeciu i Klub Sportowy Wilk

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Turniej odbędzie się dnia 03.06.2023
 • Start  godz. 14:00 Sala sportowa Szkoła Podstawowa nr 8
 • Maksymalna ilość drużyn: 8 
 • Przed rozgrywkami dzieci i młodzieży rozegrany zostanie mecz pomiędzy drużyną Kadetek Joker Świecie, a amatorską drużyną Wilka.

IV. Program turnieju „Gramy, bo lubimy”

 • Mecz pokazowy Joker vs Wilki 14:00 – 3 sety do 21 punktów – duże boisko.
 • 15:30 – 16:00 ( po meczu) – biuro zawodów i zgłoszenia chętnych drużyn 
 • Wręczenie drobnych upominków za uczestnictwo dla każdego zawodnika w zależności od hojności sponsorów i partnerów 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętnie w wieku od 10 do 15 lat i  wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
  1. Osoba niepełnoletnia musi dostarczyć zgodę rodziców do biura zawodów. (druk w załączeniu regulaminu lub na miejscu)
 1. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
 2. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają wodę,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów  lub jego przerwania bez podania powodów,
 4. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin,

VI. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są przez wiadomość na Facebooku lub na miejscu
 • 3 osoby tworzą jedną drużynę
 • Jest limit zgłoszonych drużyn w wysokości 8
 • Opłata wpisowa wynosi 15 zł od drużyny

VII. ZASADY

 1. Losowanie grup w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, maksymalnie 8
 2. Mecze rozgrywane do 2 setów do 21 punktów (3 pkt wygrana, 2 pkt remis, 1 pkt przegrana)
 3. Mecze o poszczególne miejsca zgodnie z rozpiską na miejscu

VIII. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja końcowa zgodnie z tabelką turnieju rozpisaną na miejscju.

IX. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzyma wodę oraz tajemniczą nagrodę pocieszenia
 2. Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzca otrzymuje 50% puli wpisowej, czyli 60 zł
 3. Za zajęcie drugiego miejsca drużyna otrzymuje 30 zł
 4. Za zajęcie trzeciego miejsca drużyna otrzymuje 30 zł 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania zwodów  wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji.
 6. Turniej jest częścią wydarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem masowym.  Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów  wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ KLUB SPORTOWY WILK

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Wilk z siedzibą w Nowych Krąplewicach, tel. 886 742 449, e-mail: kontakt@wilkswiecie.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażonej zgody lub art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów które wynikają z pkt. 3 oraz przez okresy określone w przepisach archiwizacyjnych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przetwarzania

Scroll to Top